Álláshirdetés

Emberi Erőforrások Minisztere
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
alapján pályázatot hirdet
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
Intézményvezető
 (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019.01.28-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2712 Nyársapát, József Attila út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 cselekvőképesség
 büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
 a pályázó legalább 5 év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 a pályázó szakmai önéletrajza
 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mérészné Flaskai Éva nyújt, a 06 53/795-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Ceglédi Tankerületi Központ, 2700 Cegléd, Malom tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/00963-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola-Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 19.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Oktatási és Kulturális Közlöny
  • helyben szokásos módon (Ceglédi Tankerületi Központ honlapja)

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Ceglédi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola intézményvezetői beosztására”.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/cegled honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 5.
A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Previous Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton Bontási jegyzőkönyv

Leave Your Comment

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.