Felhívás határszemle

FELHÍVÁS

 

A Nagykőrösi Járási Hivatal, mint az első fokon eljáró ingatlanügyi hatóság felhívja Nagykőrös város, Nyársapát község és Kocsér község termőföldjeinek használóit, haszonélvezőit, tulajdonosait, állami tulajdonú területek esetén a vagyonkezelőt, a tulajdonosi jogok gyakorlóját, (továbbiakban: földhasználó) hogy a termőföld hasznosítására vonatkozó kötelezettségeiknek az alábbi jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően eleget tenni szíveskedjenek.

A hasznosítási kötelezettség a földhasználók általános érvényű, egész évben fennálló kötelezettsége. Ennek betartását a Nagykőrösi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 2019. évben is határszemle keretében ellenőrzi, melyre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Tfvt.) rendelkezései az irányadóak:

 1. § „A termőföld művelési ágának megváltoztatását – az erre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően – be kell jelenteni az ingatlanügyi hatóságnak, amely a bejelentés elmulasztása esetén földvédelmi bírságot szab ki.””
 2. § (1) „A földhasználó – ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).”
 3. § (2) „Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.”
 4. § (3) „Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).”
 5. § (4) „A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).”

5.§ (5) „Az (1)-(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.”

 1. § (6) „Az ingatlanügyi hatóság az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása miatt a földvédelmi bírság megfizetésére kötelező jogerős határozatának egy példányát közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel.”

 

A művelési ágak helyszíni ellenőrzése során a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX.29.) FM rendelet előzetesen talajminőség ellenőrzésére, talajminta vételre is sor kerülhet.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A földminősítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását (mintaterek elhelyezése, megközelítése, osztályba sorozási munkák) az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A földminősítési munkák végzéséről, az ingatlan tulajdonosát (használóját) előzetesen értesíteni kell. A tűrési kötelezettséget az ingatlanügyi hatóság, szükség esetén, határozatban rendelheti el.”

 

A határszemle a településeken az erdő művelési ág nélkül, a külterület 15 % részterületén történik.

A határszemle egységesen mindhárom település esetén 2019. július 1. napjától kezdődően folyamatosan kerül megtartásra.

A határszemle szemle megtartása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 68. § (3) bekezdése szerint a szemletárgy birtokosának jelenléte –ha a jelenléte nem szükségszerű- nem akadálya a szemle megtartásának.

Az Ákr. 61. § (1) bekezdése szerint „Ha nem szükséges az ügyfél idézése, a hatóság az ügyfelet a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíti azzal a tájékoztatással, hogy az eljárási cselekményen részt vehet, de megjelenése nem kötelező. Az értesítést – ha az ügy körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal korábban megkapja.”

A földhasználók értesítése a határszemle megtartásáról, annak időpontjáról hirdetményi úton történik.

 

A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználat hiányában földhasználónak a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 95. § (11) bekezdése és a 45. § (2) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak szerint haszonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvezőt, ennek hiányában a tulajdonost, állami tulajdonban álló föld esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, vagyonkezelői jog fennállása hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetet kell tekinteni.

 

Tájékoztatom a földhasználókat, hogy a felhívásban hivatkozott, a törvény által előírt hasznosítási és bejelentési kötelezettségüket felhívás ellenére elmulasztókkal szemben a Nagykőrösi Járási Hivatal a Tfvt. 24. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint földvédelmi bírságot állapít meg.

A Tfvt. 24. § (1) bekezdése „a”-„f” pontjai alapján földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki:

 1. a) elmulasztja a termőföld hasznosításával kapcsolatos általános vagy ideiglenes hasznosítási, a mellékhasznosítási, újrahasznosítási kötelezettségét;
 2. b) elmulasztja a művelési ág megváltozásának, a más célú hasznosítás megkezdésének, a tervezett újrahasznosítás, az újrahasznosítás elvégzésének, az eredeti állapot helyreállítása elvégzésének bejelentését
 3. c) az újrahasznosítást az ingatlanügyi hatóság jóváhagyása nélkül valósította meg;
 4. d) az ingatlanügyi hatóság felhívására nem csatolja be a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat;
 5. e) az időleges más célú hasznosítást követően a termőföldet az ingatlan-nyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként teszi termelésre alkalmassá; vagy a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá;
 6. f) a termőföldet engedély nélkül hasznosítja más célra.

 

Megállapítása esetén a földvédelmi bírság összege a Tfvt. 2. számú mellékletének 1. pontja alapján nem lehet kevesebb 20000 azaz húszezer Forintnál, megállapítása a mulasztástól függően a Tfvt. 2. számú mellékletének 2.1-2.6 pontjai alapján történik.

Bírság megállapítása esetén a Tfvt. 25. § (2) bekezdése szerint az azt kiszabó határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

A földvédelmi járulékra és földvédelmi bírságra vonatkozó közös szabályok alapján a Tfvt. 26. § (3) bekezdése szerint: „A határidőre meg nem fizetett járulék adók módjára behajtandó köztartozás.”

 

Az Ákr. 102. § szerint „Ha a hatóság az ügyfélnél folyamatosan lát el ellenőrzési feladatot, az ügyfél ellenőrzést megelőző értesítése mellőzhető.”

 

Jelen felhívás Nagykőrös város, Nyársapát község és Kocsér község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának kifüggesztésre kerül.

Felhívásom a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (5) bekezdésén alapul.

 

A Nagykőrösi Járási Hivatal hatásköre a közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdésén, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésén, valamint az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén alapul.

A Nagykőrösi Járási Hivatal Illetékessége a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 14.4. pontjában foglaltakon alapul.

 

Nagykőrös, 2019. június 21.

 

                        Dr. Nyíkos Tamás Antal járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

 

                                                                                   Dr. Sebestyén Gyula

                                                                                        osztályvezető

Previous Felhívás a parlagfű elleni védekezésre

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.