Óvodai beíratás a 2024/2025-es nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE Nyársapát községben a következő időpontokban történik:

2024. április 24-én (szerda)     8.00-16.00 óra

2024. április 25-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra

2024. április 26-án (péntek)    8.00-16.00 óra

Helye:

Nyársapáti Általános Művelődési Központ Elek Apó Óvodája 2712 Nyársapát, József A. út 22.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2024. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai evelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2024. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2024. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Nyársapáton  integrált óvodai nevelés is folyik az óvodában – a sajátos nevelési igényű gyermekek számára –  az alapító okirat szerint,  a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát),

– kedvezményekre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kis Miklós
polgármester

Previous Egyetemi oktatás Cegléden

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.