Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyársapát Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás jogcímén 197 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához kapott 4.128.135,-Ft
támogatást.

A támogatás feltételeit és eljárási szabályait Nyársapát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete szabályozza az alábbiak szerint:

A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

• háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, azaz 37.050 Ft-ot,
• egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot,
• lakása fával fűthető.

Az elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:

• aktívkorúak ellátására,
• időskorúak járadékára
• települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), valamint
• a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

A támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifa állapítható meg.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Nyársapáti Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani 2022. október 31-ig. A határidő jogvesztő.

Kis Miklós
polgármester

Previous Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Connect With Us

logo-footer

95 FF3, App Street Avenue
NSW 96209, Canada

Opening Hours:

Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm

City News & Updates

The latest Egovt news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

[mc4wp_form id="228"]

Nyársapát Község Önkormányzata © 2021.